fbpx

آستین فشاری 4 میلی متری بیجور - دو طرفه

فروش!

آستین فشاری 4 میلی متری بیجور - دو طرفه

$0.10

آستین فشاری 4 میلی متری بیجور - دو طرفه

بیجور پ.ن OD دیماتر لوله
25690 φ4.8   φ3.1
25738
B8272C φ6 P4.1
B1061C
22577 φ8 P6.1
B2520C
B145C φ10   φ8.1
25677 φ12 φ10.1
25515 φ14 φ12.2
وزن کیلوگرم ۷۳۰۰
ابعاد 1 × 1 × 1 سانتی متر
تنظیمات برگزیده کوکی ها را به روز کنید
رفته به بالا